ĐOÀN CÁN BỘ HƯU TRÍ TỈNH SƠN LA THAM QUAN BÁC KINH-THƯỢNG HẢI-HÀNG-CHÂU-TÔ CHÂU 2019