Đoàn Đại Lý SeaTec Tham Quan Nhà Máy Kết hợp Du Lịch Thượng Hải-Hàng Châu Tô Châu 6N5Đ-2018