Đoàn Nhật: Tokyo - Núi Phú Sỹ 5N4D từ 22/8 - 26/8/2019