Hà Nội công bố đường dây nóng xử lý thông tin về lễ hội

Từ năm 2019, số điện thoại 0869 295538 là số điện thoại đường dây nóng (hotline) hoạt động 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần để Sở VHTT Hà Nội tiếp nhận và xử lý tất cả các thông tin liên quan đến các lễ hội tại Thủ đô.

Cụ thể, các thông tin tiếp nhận sẽ được cán bộ quản lý số điện thoại trực tiếp xử lý, trong trường hợp thông tin vượt quá thẩm quyền sẽ được báo cáo lên Lãnh đạo Sở để giải quyết kịp thời. Sở VHTT Hà Nội cũng sẽ niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng 0869.295538 tại các điểm di tích, các nơi diễn ra lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cùng với việc lập đường dây nóng xử lý thông tin về các lễ hội, mới đây, Sở VHTT Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 469/ KH-SVH&TT về việc quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019. Theo đó, việc tổ chức lễ hội phải tiết kiệm, trang trọng, thiết thực, hiệu quả; không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu, các hoạt động có nguy cơ mất an ninh, trật tự và đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Việc tổ chức lễ hội cần phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, tạo môi trường văn minh trong mùa lễ hội, Sở VHTT Hà Nội sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác.